Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share This URL With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

Links 1 through 10 of 23 by Subject Guide Project tagged socialscience

Share It With Others!

The National Geographic Society has been inspiring people to care about the planet since 1888. It is one of the largest nonprofit scientific and educational institutions in the world. Its interests include geography, archaeology and natural science, and the promotion of environmental and historical conservation.

Share It With Others!

"จดหมายเหตุกรุงศรี" เป็นรายการสารคดีนำเสนอสาระด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ศาสนา และเหตุการณ์สำคัญของชาติไทย เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ทุกวัน เวลา 20.00 น. มาตั้งแต่ปี 2528 ได้รับรางวัลเมขลา ปี 2531 และ 2534 รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง ปี 2544 รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ปี 2534, 2542, 2544 และ 2550 และรางวัลพิฆเนศร ปี 2555

Share It With Others!

อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย

Share It With Others!

บทบาทสำนักในระยะที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันได้มีส่วนช่วยกรมศิลปากรในการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติด้วยความเข้มแข็ง

Share It With Others!

กรมศิลปากร มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม หัตถศิลป์ นาฏดุริยางคศิลป์ ด้านเอกสาร ภาษา และหนังสือ ด้านการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

Share It With Others!

กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย ละระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

Share It With Others!

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายประกอบด้วยกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 9-15 คน จึงทำให้คณะกรรมการฯมีองค์ประกอบในลักษณะที่เป็น "สหวิทยาการ" (Interdisciplinary) อันจะทำให้้คณะกรรมการฯสามารถดำเนินการพัฒนากฎหมายได้อย่างรอบคอบรอบด้าน

Share It With Others!

บริษัท เรียลเน็ทโซลูชั่น โดย คุณล้วนชาย ว่องวานิช ได้มุ่งเน้น เห็นความสำคัญของธรรมะ และพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำเว็บไซต์ "ธรรมะไทย" ขึ้นมา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นศูนย์กลางและสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ซึ่งเป็นพระพุทธศาสนานิกายหลักของคนไทย

Share It With Others!

กว่า 2 ปี ที่เก็บข้อมูลและวางโครงสร้างระบบ กว่า 5 ปี ที่นำเสนอ ใน กฎหมายดอตคอม มาอย่างต่อเนื่อง จนพัฒนามาเป็น เดอะไทยลอว์ ทีมงานพัฒนาฯได้ทำงานรับใช้สังคม เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้ประโยชน์สูงสุดจาก เดอะไทยลอว์ ได้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Share It With Others!