Already a member? Log in

Sign up with your...

or

Sign Up with your email address

Add Tags

Duplicate Tags

Rename Tags

Share It With Others!

Save Link

Sign in

Sign Up with your email address

Sign up

By clicking the button, you agree to the Terms & Conditions.

Forgot Password?

Please enter your username below and press the send button.
A password reset link will be sent to you.

If you are unable to access the email address originally associated with your Delicious account, we recommend creating a new account.

ADVERTISEMENT

Links 1 through 10 of 3886 Homo bureaucrasis's Bookmarks

Share It With Others!

"Wie zijn dienstbetrekking niet binnen het Rijk vervult, wordt slechts als werknemer beschouwd, indien hij binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens binnen het Rijk woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever binnen het Rijk een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, wordt hij voor de toepassing van de vorige volzin gelijkgesteld met een binnen het Rijk gevestigde werkgever."

Share It With Others!

Share It With Others!

Share It With Others!

"4.12 Geen loon of geen belast loon
De volgende vergoedingen en verstrekkingen zijn geen loon of geen belast loon voor de werknemer:
- voordelen buiten de dienstbetrekking (zie paragraaf 4.12.1)
- vergoedingen voor intermediaire kosten (zie paragraaf 4.12.2)
- vrijgesteld loon (zie paragraaf 4.12.3)
- verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaalt (zie
paragraaf 4.12.4)
- nihilwaarderingen (zie paragraaf 4.12.5)
- gerichte vrijstellingen (zie paragraaf 4.12.6)
Deze vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen zijn onbelast en gaan niet ten koste van uw
vrije ruimte."

Share It With Others!

1 Tot het loon behoren niet:
...
k. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van persoonlijke zaken;"

Share It With Others!

"Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Als overtreding wordt aangemerkt:
a. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op hem rustende verplichting tot girale voldoening van het minimumloon, bedoeld in artikel 7 en 7a;
b. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op hem rustende verplichting tot voldoening van de minimumvakantiebijslag, bedoeld in artikel 15; en
c. het door een werkgever verrichten van inhouding op of verrekening met het minimumloon, in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 13."

Share It With Others!

`1 Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

2 Met de in het eerste gedeelte van het vorige lid bedoelde ambtenaar wordt gelijkgesteld ieder die, krachtens wettelijk voorschrift, voortdurend of tijdelijk met enige openbare dienst is belast.

3 ...`

Share It With Others!

Share It With Others!

`1 De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan. 2 De opgave vermeldt voorts de naam van de werkgever en van de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend, alsmede de overeengekomen arbeidsduur. 3 De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming. 4 Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist. 5 Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.`

Share It With Others!

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT